Kategorie

Producenci

Nowe produkty

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(dotyczy wyłącznie Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta)

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Prawo do odstąpienia od umowy ma wyłącznie Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość.

2. Zgodnie z przepisami prawa odstąpić od umowy nie może Przedsiębiorca, który dokonał zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zarobkową. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. do umów zawartych od tego dnia również z Przedsiębiorcami prowadzącymi Jednoosobową Działalność Gospodarczą - są to Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

UWAGA! Nie każdy zakup dokonany przez JDG może zostać zwrócony w ramach odstąpienia od umowy.

Wyjątkiem jest kiedy działalność gospodarcza JDG obejmuje zakupione produkty, tzn. kody PKD dotyczące działalności związanej z zakupionymi produktami zostały wpisane do CEIDG. Przykład: zakup świetlówki - kupujący JDG to sklep elektryczny.

3. Jeśli zakup został dokonany na firmę i jako dokument sprzedaży wybrana została faktura VAT (podane dane firmy i NIP firmy) i Klient nie jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta (z zaznaczonym wyjątkiem), transakcja kupna-sprzedaży odbywa się między Przedsiębiorcami.

4. W przypadku Konsumenta ma on zawsze prawo do odstąpienia od umowy, bez względu na rodzaj dowodu zakupu (paragon lub imienna faktura VAT).

5. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

  • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, stosownie do zapisów art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. akwarium, pokrywa do akwarium, odbłyśnik lub lampa wykonana na zamówienie Konsumenta wg podanych wymiarów);

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. zakup mleka w sklepie internetowym);

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD);

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;

12) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

14) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta. .

7. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta w terminie wskazanym w pkt 5 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia - formularz.pdf)

8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Oznacza to, że Konsument może sprawdzić właściwości produktu, ale tylko w taki sposób, jak zrobiłby to w sklepie stacjonarnym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego i zwracanego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości przedmiotu, który nie jest już przedmiotem nowym. W takim wypadku Sprzedawca zwróci odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony produkt.

10. Zwrot produktu dokonuje się dołączając wypełniony formularz zwrotu produktu lub inne oświadczenie wysłane e-mail na pocztę Sprzedającego i po odesłaniu/dostarczeniu go wraz z produktami podlegającymi zwrotowi na adres:

AQVA-LIGHT Aleksander Warwocki
ul. Przemysłowa 7
09-500 Gostynin
tel. (24) 235 51 57, 605 033 375

11. Konsument zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem w transporcie.

12. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

13. Zwrot środków następuje niezwłocznie nie później niż 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanych produktów taką samą metodą jaką została dokonana płatność lub na konto bankowe kupującego wskazane w formularzu zwrotu. Zwrot dotyczy ceny produktu i najniższego kosztu dostarczenia produktu.

14. Nie odbieramy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.

15. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu można zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Można skorzystać też z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Śledź nas na Facebooku